Informacje o Wydziale

Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku uchwałą nr 208 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W pierwszym roku działalności Wydziału kontynuowano prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Powołano Radę Programową Kierunku Lekarskiego, opracowując szczegółowy program studiów, uwzględniając docelowe wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, pozyskując z całego kraju samodzielnych pracowników naukowych i zgodnie z opracowanym harmonogramem, systematycznie tworząc kolejne katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Jednocześnie podjęto starania o przejęcie od Ministra Obrony Narodowej 103 Szpitala Wojskowego, zakończone utworzeniem własnego Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który w czerwcu 2009 roku został otwarty przez Panią Minister Zdrowia - Ewę Kopacz.

W wyniku porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowę z dyrektorami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacji Dzieci w Ameryce koło Olsztynka, na udostępnienie kolejnych oddziałów jako bazy obcej nowotworzonych klinik, oddziałów klinicznych i zakładów. Podobne porozumienie podpisano z dyrektorem Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim. Nowi studenci medycyny rozpoczęli zajęcia w nowocześnie zaadoptowanych i wyposażonych pomieszczeniach Collegium Anatomicum (Katedra AnatomiiKatedra Histologii i Embriologii), Katedry Biologii Medycznej, Katedry Fizjologii Człowieka oraz Katedry Medycyny Ratunkowej. Część zajęć z zakresu nauk podstawowych prowadzona jest na bazie wcześniej istniejących, świetnie do tego przygotowanych jednostek Uniwersytetu, takich jak Katedra Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Biofizyki Wydziału Nauki o Żywności, Katedra Biochemii Wydziału Biologii, czy też Katedra Psychologii i Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UWM.

W 2009 roku, zgodnie z uchwałą Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku, uruchomiono kolejne kierunki studiów I stopnia – dietetykę i ratownictwo medyczne. a rok później, tj. 1 października 2010 roku rozpoczęto studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

28 lutego 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych 17 grudnia 2012 roku uroczyście otwarto Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi Katedry Neurologii i Neurochirurgii, z Pracownią Medycyny Regeneracyjnej i Bankiem Komórek Macierzystych, w którym zainstalowano m.in. boks laboratoryjny do hodowli ludzkich komórek spełniający najwyższe wymogi sanitarne oraz rezonans magnetyczny o mocy 3 Tesli przeznaczony głównie do pracy badawczej. Nowe laboratorium kosztowało prawie 2 800 000 zł i służy nowatorskim badaniom nad komórkami macierzystymi i ich zastosowaniem, m.in. do leczenia stwardnienia zanikowego, śpiączki, udaru mózgu czy stwardnienia rozsianego.

W marcu 2014 roku Wydział Nauk Medycznych został wpisany na listę ośrodków akredytowanych w USA kształcących na kierunkach medycznych, dzięki czemu amerykańscy studenci mogą starać się o finansowanie studiów w Olsztynie przez rząd USA na takich samych zasadach, jakby była to uczelnia amerykańska. Po zakończeniu studiów w Polsce mogą przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w USA i rozpocząć praktykę lekarską. Dzięki akredytacji do egzaminu w USA będą mogli przystąpić też pozostali absolwenci olsztyńskiej medycyny, a następnie starać się o pracę w USA.

We wrześniu 2014 roku absolwenci Wydziału Nauk Medycznych UWM przystąpili po raz pierwszy do państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i uzyskali doskonały wynik – 4. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 6053 osoby, uzyskując średnio 137,2 pkt (maksymalny wynik wyniósł 184 a minimalny 13 pkt), 448 zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194. Młodzi lekarze z Olsztyna należeli do grona najlepiej zdających, uzyskali średnio 137,50 pkt. 

Dnia 3 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie utworzonemu dzięki środkom z Unii Europejskiej. Zakład dysponuje ultranowoczesnymi symulatorami, dzięki którym przyszli lekarze mogą ćwiczyć różne scenariusze sytuacji klinicznych. Manekiny wydają dźwięki, mogą mówić, łzawić, ślinić się, a nawet krwawić. Do dyspozycji studentów jest ponad 100 fantomów, w tym te zachowujące się jak człowiek, m.in. zaawansowany fantom ALS z możliwością symulacji problemów wentylacji, manekiny do nauki wykonywania tracheotomii, konikotomii, manewru Heimlicha, zakładania sond żołądkowych i odsysania dróg oddechowych, jak również cewnikowania dróg moczowych. W Zakładzie znajdują się sale symulacji położniczo-ginekologicznych, onkologicznych, pediatrycznych, laryngologiczno-okulistycznych, chirurgicznych, ortopedycznych, sala badań podmiotowych oraz szpitalny oddział ratunkowy. Studenci Wydziału Nauk Medycznych, jako nieliczni w Polsce, mają szansę zdobycia wiedzy praktycznej poprzez ćwiczenie w warunkach symulowanych. Pozwala to na odtworzenie realnych sytuacji jednocześnie nie zagrażających pacjentom.

Jesienią 2015 roku Lekarski Egzamin Końcowy zaliczyły wszystkie osoby przystępujące do egzaminu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie znalazł się tym samym na 1. miejscu w kraju ze zdawalnością 100%. Na kolejnych lokatach znaleźli się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (95,5% zdawalności) i Warszawski Uniwersytet Medyczny (94,7% zdawalności). Olsztyńska uczelnia była ponadto najlepsza pod względem średniego wyniku, który wyniósł 135,4 pkt. Kolejne były Warszawski Uniwersytet Medyczny (134,6 pkt) i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (133,59 pkt).

W sierpniu 2016 roku uruchomione zostało Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa – jedno z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. Centrum umożliwia kształcenie studentów medycyny i prowadzenie badań naukowych z zakresu: biologii molekularnej, farmakologii, patofizjologii, mikroprzepływów krwi w siatkówce, toksykologii, hemofizjologii klinicznej, badań eksperymentalnych w zakresie neurologii i neurochirurgii. W Centrum wkrótce zostanie uruchomiony projekt naukowy skierowany do pacjentów po urazach rdzenia kręgowego. Projekt naukowy ma dotyczyć oddziaływania komórek macierzystych i węchowych na poprawę czynności rdzenia kręgowego u tych chorych oraz wpływu nadtwardówkowej stymulacji rdzenia kręgowego. W budynku zlokalizowane zostały Katedra Farmakologii i Toksykologii oraz Katedra Patofizjologii (obecnie Katedra Fizjologi i Patofizjologii Człowieka). Swoją siedzibę ma tu również Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii im. Adolfa Becka i Napoleona Cybulskiego należący do Katedry Neurochirurgii.

W marcu 2016 roku Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych, co umożliwia m.in. uruchomienie studiów doktoranckich. Ponadto Wydział Nauk Medycznych może wnosić o tytuły profesorskie dla pracowników, którzy spełniają określone wymogi.

Z dniem 1 września 2017 roku Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie przekształcił się w Collegium Medicum UWM. Obecnie kształcić będzie studentów na Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu.