Informacje o Wydziale

Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku, uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

W pierwszym roku działalności Wydziału kontynuowano prowadzenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczęto przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Powołano Radę Programową Kierunku Lekarskiego, opracowując szczegółowy program studiów, uwzględniając docelowe wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania, pozyskując z całego kraju samodzielnych pracowników naukowych i zgodnie z opracowanym harmonogramem, systematycznie tworząc kolejne katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Jednocześnie podjęto starania o przejęcie od Ministra Obrony Narodowej 103 Szpitala Wojskowego, zakończone utworzeniem własnego Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, który w czerwcu 2009 roku został otwarty przez Panią Minister Zdrowia - Ewę Kopacz.

W wyniku porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowę z dyrektorami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacji Dzieci w Ameryce koło Olsztynka, na udostępnienie kolejnych oddziałów jako bazy obcej nowotworzonych klinik, oddziałów klinicznych i zakładów. Podobne porozumienie podpisano z dyrektorem Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim. Nowi studenci medycyny rozpoczęli zajęcia w nowocześnie zaadoptowanych i wyposażonych pomieszczeniach Collegium Anatomicum (Katedra Anatomii i Katedra Histologii i Embriologii), Katedry Biologii Medycznej, Katedry Fizjologii Człowieka oraz Katedry Ratownictwa Medycznego. Część zajęć z zakresu nauk podstawowych prowadzona jest na bazie wcześniej istniejących, świetnie do tego przygotowanych jednostek Uniwersytetu, takich jak Katedra Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Biofizyki Wydziału Nauki o Żywności, Katedra Biochemii Wydziału Biologii, czy też Katedra Psychologii i Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UWM.

1 października 2010 roku rozpoczęto studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dokonał dużego wysiłku organizacyjnego, a także poniósł duże koszty własne na adaptację obiektów dla nowotworzonych katedr i zakładów i ich wyposażenie. Przygotowano liczne projekty pozyskujące środki z funduszy Unii Europejskiej w ramach czterech źródeł finansowania. Tak powstało nowoczesne Collegium Anatomicum mieszczące Katedrę Anatomii i Katedrę Histologii i Embriologii Człowieka, a także te środki finansowały wyposażenie w aparaturę badawczą i diagnostyczną Laboratorium Komórek Macierzystych Katedry Neurologii i Neurochirurgii. W Laboratorium zainstalowano boks laboratoryjny do hodowli ludzkich komórek spełniający najwyższe wymogi sanitarne oraz przeznaczony głównie do pracy badawczej Rezonans Magnetyczny o mocy 3 Tesla. Wydział Nauk Medycznych staje się także jednym z głównych użytkowników otwartego w maju br. bardzo rozbudowanego i świetnie wyposażonego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, stworzonego dzięki pozyskanym środkom z funduszy europejskich dla wspólnego użytkowania wraz z Wydziałem Biologii. Trzeba tu podkreślić, że mocną stroną prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obrębie dużego uniwersytetu jest możliwość korzystania z jego rozległej bazy i realna możliwość współpracy. Dotyczy to Wydziału Biologii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Nauki o Żywności. Wydział Nauk Medycznych w pełni korzysta także ze struktur ogólnouczelnianych, takich jak otwarta w 2007 roku nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka. Nowy budynek Biblioteki pozwolił na scalenie rozproszonych zbiorów i znacznie podniósł jakość oferowanych usług. Nowy gmach może pomieścić półtora miliona zbiorów bibliotecznych, zapewnia 500 miejsc w czytelniach, 300 miejsc w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak: sale dydaktyczne i pokoje pracy grupowej.

Największe znaczenie dla rozwoju badań naukowych i prowadzenia dydaktyki ma kadra, która systematycznie się powiększa, zgodnie z przyjętym harmonogramem organizacyjnym. Obecnie zatrudnionych jest 29 profesorów i doktorów habilitowanych.

28 lutego 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.