Oferta Kształcenia

Wydział Lekarski UWM w Olsztynie

w roku akademickim 2023/2024

prowadzi nabór na następujące kierunki studiów

 

 

Wydział Lekarski prowadzi studia stacjonarne na Kierunku Lekarskim w systemie:

 

 • Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne w języku polskim 
 • Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne w języku angielskim - studia odpłatne

 

 • Specjalność: bez specjalności 
 • Czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

 

Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie:

 • nauk morfologicznych: anatomia, histologia, embriologia;
 • naukowych podstaw medycyny: biofizyka, biologia molekularna, biochemia z elementami chemii, fizjologia, cytofizjologia, elementy patofizjologii, informatyka i biostatystyka;
 • nauk przedklinicznych: genetyka, mikrobiologia, immunologia, farmakologia z toksykologią, patologia;
 • nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu: etyka lekarska, socjologia medycyny, psychologia lekarska, historia medycyny, język angielski;
 • nauk klinicznych niezabiegowych: pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, choroby zakaźne, rehabilitacja, medycyna rodzinna, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna;
 • nauk klinicznych zabiegowych: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii z traumatologią, neurochirurgii,  urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, ginekologii i położnictwa, otorynolaryngologii, okulistyki, transplantologii, diagnostyki obrazowej;
 • w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny: higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo medyczne, medycyna sądowa;
 • w zakresie ćwiczenia umiejętności praktycznych oraz integrowania różnych dziedzin medycyny: laboratoryjne umiejętności  zabiegowe i kliniczna, zintegrowane zajęcia interdyscyplinarne i problemowe.

 

Absolwenci kierunku Lekarskiego posiadają wiedzę z zakresu rozwoju, budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, znają objawy i przebieg chorób, znają sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych.  Znają etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza a wiedzę opierają na dowodach naukowych i przyjętych normach.  Potrafią rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego. Rozpoznają stany zagrożenia życia oraz wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Potrafią zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki. Umieją wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki. Potrafią nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym, kierują się jego dobrem, stawiając je na pierwszym miejscu i przestrzegając tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta. Są świadomi odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej. Znają zasady współpracy z innymi lekarzami i pracownikami służby zdrowia oparte na wzajemnym szacunku, uczciwości i zaufaniu. Posiadają umiejętność stałego dokształcania się.

 

Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza, po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego otrzymują pełne prawo wykonywania zawodu lekarza i mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich.  Podnoszą swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających.