Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy (między innymi w Kodeksie pracy oraz Regulaminie pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy, współpracuje z Państwową Inspekcji Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi.

Na Wydziale Lekarskim funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy w latach 2018-2020 pełni:

zdjęcie2-Beata Gwiazda-     mgr Beata Gwiazda

email: beata.gwiazda@uwm.edu.pl

tel. 89/524 53 04

al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn - Katedra Fizjologii Człowieka


 

 Wybrane uprawnienia społecznego inspektora pracy (zgodnie z ustawą o sip):

 • prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
 • prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
 • udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
 • udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
 • prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
 • prawo uczestnictwa jako wiceprzewodniczący w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

Zgodnie z decyzją (Nr 70/2012)  Rektora UWM Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Medycznych.

W sytuacji zaistnienia wypadku, stwierdzenia nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny warunków pracy,  lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym Społecznym Inspektorem Pracy.

Przydatne informacje poświęcone zasadom bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:


Zgodnie z Decyzją Nr 215/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-2024 na Wydziale Lekarskim powołano zespół ds. przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-2024 w składzie:

1. mgr Beata Gwiazda - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący)

2. mgr Aneta Kempa - przedstawiciel jednostki

3. mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz - przedstawiciel BHP

4. Jerzy Ossowski - przedstawiciel słuzb technicznych

5. mgr inż. Marzenna Borkowska - ZNP