Procedury Wydziałowe

Lp.Symbol proceduryNazwa proceduryData
12.WSZJK-Z-WL-1Procedura oceny jakości realizacji praktyk zawodowych na kierunku lekarskim2018-06-28
11.WSZJK-O-WL -1Procedura Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu Seksualnemu, Mobbingowi oraz Stalkingowi na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie2018-06-28
10.WSZJK-O-WL-2Procedura przeprowadzania egzaminów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie2018-04-12
 9.WSZJK-O-WL-1Procedura określająca zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach na Wydziale Lekarskim2018-04-12
 8.WSJK-DJK-WL-1Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej2018-04-12
 7.WSZJK-A-WL-1Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych2018-02-08 
 6.WSZJK-O-WL-1 Procedura określająca zasady przechowywania dokumentów weryfikujących osiąganie przez studentów efektów kształcenia2018-02-08
 5.WSZJK-Z-WL-1Procedura na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie zasobów do nauki oraz wsparcia studentów i doktorantów2018-02-08
4.WSZJK-DJK-NM-1Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej2017-03-09
3.WSZJK-O-NM-4Procedura weryfikacji trybu i zasad realizacji przedmiotu, dostępności informacji w jednostkach dydaktycznych.2015-03-31
2.WSZJK-O-NM-2Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych.2015-03-31
1.WSZJK-O-NM-3Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.2015-03-31