Akty Prawne

 1. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyzszym
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.05.2012r w sprawie standardów kształcenia dla Kierunku Lekarskiego
 3. Uchwała Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6.03.2015 r w sprawie określenia efektów kształcenia na Kierunku Lekarskim o profilu praktycznym
 4. Uchwała Nr 106 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24.03.2017 r w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim
 5. Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie
 6. Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 7. Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów podczas egzaminów lub zaliczeń
 8. Uchwała Rady WNM w sprawie liczebności grup studentów dla poszczególnych form i rodzajów zajęć
 9. Uchwała Rady WNM w sprawie zaliczenia przedmiotu i przepisania oceny na zasadzie przenoszenia osiągnięć
 10. Załącznik do Uchwały nr 263/2013 Rady WNM z dnia 14 listopada 2013 r. Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020
 11. Kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich będących pracownikami WNM
 12. Regulamin studiów UWM