Regulamin

 

 

 

REGULAMIN

VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej

„Wielka Synapsa”

20-21 Maj 2024  Olsztyn

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Synapsa (zwanego dalej „Konkursem”) jest Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn (zwana dalej "Organizatorem"). Jedynym administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn (zwany dalej „Admnistratorem”).

2. Konkurs odbędzie się w dniach 20-21 maja 2024 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Celem Konkursu jest:

        a. promowanie wiedzy z zakresu fizjologii człowieka,

        b. nawiązanie kontaktów między studentami i kadrą akademicką polskich uczelni medycznych.

4. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu.

5. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa.

6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może  być student polskiej uczelni medycznej, który spełnił następujące warunki:

        a. Uczestniczył w kursie z zakresu fizjologii człowieka w bieżącym roku akademickim (2023/2024);

        b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

        c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;

        d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2. Zasady uczestnictwa

1. Drużynę tworzy 3 studentów kierunku lekarskiego reprezentujących jedną z uczelni medycznych prowadzących kurs z zakresu przedmiotu fizjologia człowieka.

2. Opiekunami drużyn są pracownicy (nauczyciele akademiccy) wskazani przez Kierownika jednostki prowadzącej kurs fizjologii człowieka w danej uczelni medycznej.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia czynnego uczestnictwa w Konkursie od Organizatora.

4. Liczba Uczestników Konkursu jest ograniczona. Każdą uczelnię medyczną może reprezentować do 3 uczestników (w przypadku, gdy na danej uczelni więcej niż jedna jednostka prowadzi nauczanie z zakresu fizjologii dla kierunku lekarskiego, ogólna liczba reprezentantów uczelni nie może przekraczać 6 osób) oraz max. 2 Opiekunów.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Konkursu Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osoby w zastępstwie za zgłoszonego Uczestnika, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora o zaistniałej sytuacji.

§ 3. Przebieg konkursu i kryteria oceny

1. Konkurs odbędzie się 20-21 maja 2024 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w Centrum Symulacji Medycznej (CSM) .

2. Konkurs przebiega dwuetapowo i składa się z konkurencji indywidualnej i drużynowej.

3. Do konkurencji indywidualnej Opiekun może zgłosić max. 3 Uczestników z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

4. Do konkursu drużynowego każda uczelnia może wystawić jedną drużynę 3-osobową (w przypadku, gdy na danej uczelni więcej niż jedna jednostka prowadzi nauczanie z zakresu fizjologii dla kierunku lekarskiego dopuszczalne są 2 drużyny 3 osobowe).

5. Szczegółowy zakres materiału niezbędnego do opanowania dla poszczególnych etapów Konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Informacje dla Uczestników”.

Konkurencja indywidulana

1. Przed wejściem na salę egzaminacyjną oraz na sale symulacyjne Uczestnicy proszeni są

o pozostawienie odzieży wierzchniej oraz wszelkich prywatnych przedmiotów (m.in. długopisów, zegarków, bransoletek, telefonów, smartwatchów oraz innych urządzeń elektronicznych) w miejscach do tego przeznaczonych (szatnia oraz indywidualne szafki).

2. Konkurencja indywidulana składa się z dwóch części.

3. W pierwszej części konkurencji indywidualnej Uczestnicy piszą test. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, z pięcioma możliwymi odpowiedziami, w tym tylko jedna jest prawidłowa.

4. Do części drugiej konkurencji indywidulanej przechodzi 10 Uczestników, którzy otrzymali najwięcej punktów z testu.

5. W drugiej części konkurencji indywidulanej Uczestnicy otrzymują 10 krótkich pytań z rodzaju TAK/NIE. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w klasyfikacji indywidualnej, konieczna będzie dogrywka składająca się z 5 otwartych pytań TAK/NIE, na które Uczestnik musi odpowiedzieć
w jak najkrótszym czasie.

 
Konkurencja drużynowa

1. W drugim etapie Konkursu – konkurencji drużynowej ocenie będą podlegały umiejętności analizowania wiedzy z zakresu fizjologii człowieka w symulowanych warunkach klinicznych.

2. Każda z drużyn na 4 stanowiskach w CSM będzie analizowała przypadki kliniczne, gdzie otrzyma dodatkowo 5 pytań.

3. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie kliniczne można otrzymać 1 punkt. W konkurencji

drużynowej można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

§ 4. Komisja konkursowa

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje oceny egzaminów konkursowych.

3. W skład Komisji wchodzą Opiekunowie drużyn oraz pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wskazani przez Organizatora. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel ośrodka organizującego Konkurs.

4. W etapie konkurencji drużynowej, z Komisji zostanie wyłonionych drogą losowania kilka składów jury, których zadaniem będzie ocena odpowiedzi udzielanych przez Drużyny. Losowanie przeprowadzone będzie z wyłączeniem Opiekunów, którzy reprezentują tę samą uczelnię medyczną co oceniani Uczestnicy.

5. Liczba składów jury zależna będzie od liczby drużyn. Na czele jury staną Przewodniczący wybrani w drodze losowania. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Przewodniczącego jury.

6. Efektem pracy Komisji będzie uszeregowanie wyników Uczestników na listach rankingowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby niniejszego Konkursu. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Regulamin w wersji PDF do pobrania.