Dla pracowników

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Katedra Biochemii Żywności
pl. Cieszyński 1
tel. 524 51 71, mail: darewicz@uwm.edu.pl 

Kierownik RID w dyscyplinie nauki medyczne

dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
al. Warszawska 30
tel. 524 57 56, mail: agnieszka.skowronska@uwm.edu.pl

Biuro RID w dyscyplinie nauki medyczne

mgr Aneta Kempa

tel. 524 61 01
mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

mgr Justyna Bieńkowska

tel. 524 54 07
mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl

Lokalizacja:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty przymowane są w Biurze RID w dyscyplinie nauki medyczne we wtorki w godzinach od  9:00 do 13:00

Decyzja o powołaniu Komisji ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie nauki medyczne

 

Rodzaje wsparcia

Wsparcie realizacji badań pilotowych dla potrzeb przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe („Granty na granty”)

Termin składania wniosków do Biura RID na Wydziale: do 29 lutego 2024 roku

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - wypełniasz ubiegając się o finansowanie "Granty na granty"
Załacznik nr 2 - wypełnia Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie nauki medyczne
Załacznik nr 3 - sprawozdanie finansowe i merytortczne, wypełniasz w celu rozliczenia dotacji "Granty na granty" 


 

Wsparcie rozwoju warsztatu badawczego poprzez wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych

Termin składania wniosków do Biura RID na Wydziale: do 6 marca 2024 roku

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie finansowania kosztów wprowadzenie innowacyjnych modeli, technik lub strategii badawczych
Załacznik nr 2 - wypełnia Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie nauki medyczne
Załacznik nr 3 - sprawozdanie finansowe i merytortczne, wypełniasz w celu rozliczenia projektu


 

Finansowania kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu, w tym przygotowania edytorskiego publikacji

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o finasowanie pokrycia kosztów tłumaczenia prac lub ich korekty językowej
Załacznik nr 2 - Wniosek o finasowanie publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie z obligatoryjną formułą otwartego dostępu


 

Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinasowanie wyjazdu na zagraniczną lub międzynarodową konferencję naukową
Załacznik nr 2 - Informacja o publikacji naukowej


 

Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinasowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych


 

Dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania