Katedra Rehabilitacji - main photo

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie, w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Lekarskiego, w dniu 01.02.2020 roku nastąpiła likwidacja Katedry Ortopedii i Traumatologii, a istniejąca od 2008 roku Katedra Rehabilitacji zmieniła nazwę na Katedrę Rehabilitacji i Ortopedii. Kierownikiem został prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski. Celem powołania Katedry było stworzenie bazy dla działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w zakresie rehabilitacji medycznej oraz ortopedii
i traumatologii.

W ramach struktur Katedry Rehabilitacji i Ortopedii znajdują się:

-Klinika Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, której kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,

-Klinika Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa powstała na bazie Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, której kierownikiem jest dr hab. n. med. Janusz Płomiński, prof. UWM.

Pracownicy Katedry oraz Klinik prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Lekarskiego PL i ED, kierunku Ratownictwo Medyczne, Dietetyki i Pielęgniarstwa.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzone są przedmioty: Rehabilitacja, Ortopedia
z traumatologią (dla IV roku kierunku lekarskiego w j. polskim oraz w j. angielskim), Zintegrowane Nauczanie Problemowe (I rok Lekarski), Problem Based Learning (I rok Lekarski w j. angielskim), Psychologia ogólna (I rok Dietetyka), Psychologia kliniczna (II rok Dietetyka oraz II rok Ratownictwo Medyczne), Psychologia zaburzeń jedzenia z elementami psychodietetyki (III rok Dietetyka), Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych (III rok Pielęgniarstwo), Traumatologia narządu ruchu (II rok Ratownictwo Medyczne).

Pracownicy Katedry Rehabilitacji i Ortopedii są autorami dwóch fakultetów: Psychologia zaburzeń odżywiania oraz Bóle kręgosłupa-profilaktyka, terapia w teorii i praktyce.

Główne kierunki badawcze obejmowały/obejmują następujące grupy tematyczne:

-Wprowadzenie nowej – skróconej metody LESS (boczna elektryczna powierzchniowa stymulacja) do leczenia skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży,

-Wywołanie eksperymentalnej skoliozy u królików metodą LESS stosowaną w leczeniu skoliozy idiopatycznej dzieci i młodzieży oraz jej doświadczalna korekcja,

-Opracowanie modyfikacji kinezyterapii w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci
i młodzieży,

-Opracowanie schematu rehabilitacji w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa w wieku rozwojowym,

-Opracowania zasad rehabilitacji szpitalnej w wieku rozwojowym,

-Przygotowanie analizy przydatności nowoczesnych i tradycyjnych urządzeń pomiarowych
w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa,

-Prace środowiskowe i dotyczące żywienia,

-Prace elektrochemiczne i elektrotechniczne w medycynie,

-Analiza zasobów rozwojowych dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa,

-Badania autonomicznym systemem kolekcji i analizy danych sił nacisku wywieranych przez gorset ortopedyczny typu Cheneau,

-Analiza przyczyn i powikłań obluzowań wszczepów metalowych u chorych leczonych
z powodu złamań i zmian zwyrodnieniowych dużych stawów,

-Ocena balansu strzałkowego u chorych leczonych z powodu zmian zwyrodnieniowych
i złamań kręgosłupa,

-Balans strzałkowy u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych
i kolanowych,

-Zaburzenia seksualne u chorych leczonych z powodu złamań miednicy,

-Analiza czynników ryzyka zakażeń pooperacyjnych u chorych po protezoplastyce dużych stawów,

-Rola witaminy D3 w procesie obluzowań protez stawów kolanowych i biodrowych.