REGULAMIN

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA W STANACH NAGŁYCH”

 dla studentów Kierunku Lekarskiego Wydziału Lekarskiego

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1. Informacje ogólne

1.1 Zajęcia realizowane są przez Katedrę Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie

 1.2 Pracownicy odpowiedzialni za realizację przedmiotu:

a.  Kierownik katedry – dr n. med. Rakesh Jalali

 b.  Koordynator przedmiotu – dr n. med. Rakesh Jalali

c.  Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych rodzajów zajęć : wykład- dr n. med. Rakesh Jalali, seminarium - lek Marcin Bałuch, ćwiczenia  - mgr Karol Przegaliński  

1.3 Miejsce, czas oraz tematykę poszczególnych form zajęć i zaliczeń określają dokumenty:

plan studiów, sylabus, harmonogram i tematyka zajęć.

 2. Zajęcia obejmują: wykłady seminaria i ćwiczenia.

 1. Wykłady i seminaria w formie pokazu slajdów, jak również w formie interakcji ze studentami prowadzone w formie stacjonarnej . Nagrywanie i / lub  rozpowszechnianie  przez studentów prezentacji, ćwiczeń ,wykładów jest zabronione na podstawie praw autorskich.
 2. Ćwiczenia mają formę praktycznego nauczania umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem symulatorów niskiej wierności.

 

3.Zasady uczestnictwa studenta na poszczególnych formach zajęć

 1. Student jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu BHP ośrodka, w którym odbywa zajęcia.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć Student jest zobowiązany do pozostawienia odzieży wierzchniej w miejscu do tego przeznaczonym, na ćwiczeniach obowiązuje ubiór stosowny do zajęć, fartuch, maseczka ochronna, rękawice jednorazowe  a także identyfikator.
 3. W miejscu zajęć odbywających się zarówno w formie stacjonarnej jak i online  należy utrzymywać porządek i czystość oraz dbać o stosowne zachowanie. Niedozwolone jest palenie tytoniu ani spożywanie posiłków.
 4. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem w godzinach przewidzianych w planie zajęć. Studentów i osoby prowadzące zajęcia obowiązuje punktualność.
 5. Student zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach z grupą studencką, do której został przydzielony. Na odbywanie zajęć z inną grupą dziekańską Student musi mieć pisemną zgodę Prodziekana ds. studenckich i kształcenia.
 6. Student ma obowiązek przygotowania się na każde kolejne zajęcia z zakresu obowiązującego materiału w danym cyklu zajęć (tematyka zajęć opisana jest w sylabusie oraz umieszczona na stronie internetowej Katedry Medycyny Ratunkowej w zakładce Kierunek Lekarski -> I rok -> Tematyka zajęć. Prowadzący mają prawo do sprawdzenia poziomu przygotowania Studentów do zajęć w formie pisemnej lub ustnej. W razie nieprzygotowania Studenta prowadzący może nie dopuścić go do uczestniczenia w zajęciach, określając formę ich ponownego zaliczenia.

 

4. Obecność na zajęciach, sposób usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności

 1. Obecność na wykładach , ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona.
 2.  W przypadku dwóch lub więcej usprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek ustnego lub pisemnego  zaliczenia treści opuszczonego materiału oraz odrobienia zajęć z inną grupą dziekańską po uprzednim ustaleniu terminu z asystentem Katedry.
 3. Kierownik przedmiotu po każdym semestrze otrzyma listy obecności oraz listę studentów, którzy nie wypełnili w/w warunków, na podstawie których możliwe jest dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu.
 4.  W przypadku 50% nieusprawiedliwionych  nieobecności student zostaje skreślony z listy i musi powtórzyć przedmiot.

 

 1. 5.      Zasady zaliczenia poszczególnych form zajęć:

 

 1. Przedmiot kończy się zaliczeniem, które ma miejsce przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej.
 2. Zaliczenie przyjmuje formę teoretyczną  i praktyczną.
 3. Zaliczenie seminariów teoretyczne przeprowadza się w formie pisemnej – test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań. Zaliczenie testu jest możliwe po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. Zakres tematyczny obowiązujący na zaliczeniu obejmuje materiał przedstawiony w trakcie wykładów, seminariów oraz literatury podanej przez Prowadzących. 
 4. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (zaliczenie z wykorzystaniem symulatora).
 5. Podczas zaliczenia wykluczone jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności. Złamanie tego zakazu powoduje automatyczne otrzymanie oceny niedostatecznej.
 6. Oceny cząstkowe są przyznawane zgodnie z procentową skalą ocen za część teoretyczną:

< 60% -  2,0

60% - 70% - 3,0

71% - 79% - 3,5

80% - 84% - 4,0

85% - 91% - 4,5

92% - 100% - 5,0

 

7. Oceny cząstkowe z zaliczenia  są przyznawane zgodnie z procentową skalą ocen za część praktyczna :

Punktacja

28-30 - 5,0

25-27 - 4,5

22-24 - 4,0

20-21 - 3,5

18-19 - 3,0

 8. Kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie przedmiotu rozstrzyga Koordynator przedmiotu / Kierownik jednostki

 • informacje na temat zakresu materiału obowiązującego na danych zajęciach muszą być udostępnione najpóźniej tydzień przed datą realizowanych ćwiczeń. 

Kwestie sporne nie ujęte w Regulaminie przedmiotu rozstrzyga Koordynator przedmiotu / Kierownik jednostki

.  Określenie zasad wglądu do poszczególnych form zaliczeń:  karty zaliczeniowe student może obejrzeż po zakończonym zaliczeniu .

 

 • Akademicka praworządność i uczciwość:

Studenci zobowiązani są do przestrzegania zasad akademickiej praworządności i uczciwości. W sytuacji gdy dojdzie do ich naruszenia (np. oszukiwanie, wpisywanie się na listę obecności za inną osobę) osoba prowadząca informuje koordynatora przedmiotu lub właściwego przedstawiciela władz dziekańskich.

5. Kwestie nieuregulowane w przedstawionym regulaminie zajęć z przedmiotu pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych   w Katedrze Medycyny Ratunkowej  pozostają w gestii Koordynatora Przedmiotu

 

6. Regulamin zajęć jest zgodny z Regulaminem Studiów UWM oraz procedurami obowiązującymi na Wydziale Lekarskim.