Praktyki Wakacyjne

PRAKTYKA WAKACYJNA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

Zawodowa praktyka wakacyjna studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie:

- po 1. roku realizowana jest w zakresie Opieki nad chorym (120 godzin)

- po 2. roku realizowana jest w zakresie Podstawowej opieki zdrowotnej  (90 godzin) oraz w  zakresie Pomocy doraźnej, w Stacji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (30 godzin)

- po 3. roku realizowana jest w zakresie Chorób wewnętrznych  (120 godzin)

- po 4. roku realizowana jest w zakresie Chirurgii ogólnej (60 godzin) oraz Pediatrii (60 godzin)

- po 5. roku realizowana jest w zakresie Ginekologii i położnictwa  (60 godzin) oraz Intensywnej terapii (60 godzin)

 

Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po 1., po 2., po 3., po 4. i po 5. roku studiów kierunku lekarskiego jednolitych magisterskich jest:

  1. potwierdzenie nabycia umiejętności zestawionych w szczegółowym programie praktyki wraz z oceną końcową
  2. rzetelność w wykonywaniu zadań i profesjonalizm z oceną końcową
  3. zgodnie z ramową organizacją danego roku akademickiego, student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego uzupełniony dla właściwego roku studiów Dziennik Praktyk.

Student z każdego zakresu praktyki zawodowej otrzymuje końcową ocenę, uwzględniającą ocenę z nabytych umiejętności oraz ocenę z profesjonalizmu i kompetencji społecznych, zgodnie zestawieniem zawartym w Regulaminie Praktyk Zawodowych.

Regulamin Praktyk Zawodowych - kierunek lekarski

Oceną końcową zawodowej praktyki wakacyjnej studentów kierunku Lekarskiego - studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie jest sumaryczna w/w ocen wystawiana przez opiekuna roku, tj.:

po 1. roku studiów Pana dr n. med. Macieja Żechowicza, potwierdzona wpisem do systemu USOS
- po 2. roku studiów Panią dr n. med. Katarzynę Polak-Boroń, potwierdzona wpisem do systemu USOS
- po 3. roku studiów Pana lek. Łukasza Jaśkiewicza, potwierdzona wpisem do systemu USOS
- po 4. roku studiów Panią dr Jolantę Kiewisz,  potwierdzona wpisem do systemu USOS
- po 5. roku studiów Pana dr Jacka Kieżuna,  potwierdzona wpisem do systemu USOS

Uzupełniony Dziennik Praktyk Zawodowych należy złożyć do opiekuna roku nie później niż do 1 września 2024 roku

Brak zaliczenia praktyki wakacyjnej zgodnie z Regulaminem studiów skutkuje nie zaliczeniem roku a w przypadku studenta 1. roku skreśleniem z listy studentów.

 

W związku ze zmianą dokumentacji praktyk zawodowych na kierunku lekarskim zapraszamy studentów do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego po odbiór dzienniczków praktyk.

 

Procedura postępowania poekspozycyjnego

Decyzja Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM w OLsztynie z dn. 18.02.2020 w sprawie wprowadzenia Dziennika Praktyk Zawodowych