Kryteria rekrutacji

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na rok akademicki 2022/2023

 
Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem
dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
Przedmioty obowiązkowe
Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego
z przedstawionych poniżej)
1.
Kierunek lekarski – studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
1. Fizyka*
2. Matematyka
2.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
1. Język angielski
2. Biologia
1. Chemia
2. Fizyka*
3. Matematyka

 * lub fizyka i astronomia

 

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

 

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem
dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
Lp.
Kierunek studiów
Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości
Uwzględniane przedmioty
1.
Kierunek lekarski - studia w języku polskim
1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka* lub matematyka
 2.
Kierunek lekarski – studia w języku angielskim
 
1. Biologia
2. Język angielski
3. Chemia lub matematyka lub fizyka*

 *  lub fizyka z astronomią

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.