DZIAŁALNOŚĆ

Koło naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu

Koło Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu istnieje od 15.11.2010 roku, nie posiada osobowości prawnej i jako grupa studencka funkcjonuje przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej WL.

Opiekun koła: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

 

 

 

 

Cele i założenia:

 1. Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu.
 2. Nauczanie praktycznych umiejętności rozpoznawania chorób z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych – w postaci badań hormonalnych, testów dynamicznych oraz badań obrazowych (USG, TK, RM, angio-TK i angio-RM).
 3. Nabywanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wykorzystania informacji wyuczonych do analizy klinicznej na wybranych przypadkach.
 4. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami prowadzenia prac naukowych 
  oraz współudział w ich publikacji.
 5. Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
 6. Uczestnictwo i organizacja zjazdów studenckich kół naukowych.
 7. Aktywna współpraca przy organizacji naukowych zjazdów organizowanych przez Klinikę Endokrynologii, Diabetologii Chorób Wewnętrznych.
 8. Organizacja i uczestnictwo w studenckich obozach naukowych.

REGULAMIN

KOŁA NAUKOWEGO ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I ZABURZEŃ METABOLIZMU

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

1. Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie „Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu”, zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, / Dz. U. Nr 65 poz. 385/, Statut Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

2.  Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu jest grupą studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

3.  Działalność Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu regulowana jest przez Regulamin oraz dokument zawierający cele i założenia.

4.  Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu nie posiada osobowości prawnej i jako grupą studencka funkcjonuje przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej WL.

5.  Siedzibą Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Wewnętrznych.

6.  Koło może używać znaku graficznego.

7.  Celem działalności Koła jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu.

Koło realizuje swój cel, w szczególności poprzez:

 • Studiowanie specjalistycznej literatury,
 • Badania laboratoryjne oraz praca na terenie szpitala,
 • Spotkania dyskusyjne,
 • Seminaria, referaty i prace naukowe,
 • Wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • Promowanie Katedry, Wydziału i Uczelni w kraju i za granicą

8.  Główne założenia działalności Koła Naukowego:

 • Propagowanie wiedzy z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu,
 • Organizacja warsztatów oraz wyjazdów terenowych,
 • Zapraszanie specjalistów z różnych dziedzin związanych z endokrynologią, diabetologią i zaburzeniami metabolizmu
 • Organizacja seminariów naukowych,
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • Ułatwianie studentom dostępu do literatury,
 • Współpraca z innymi Kołami Naukowymi oraz innymi uczelniami.

9. Prawa i obowiązki członków koła:

 • Członkami Koła mogą zostać studenci Wydziału Lekarskiego oraz w wyjątkowo studenci innych wydziałów posiadający zgodę kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych.
 • Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła”. Wpisu dokonuje Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła.
 • Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.

10. Członkowie Koła mają prawo:

 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wnioskowanie w sprawach statutowej działalności Koła,
 • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło,
 • korzystania z funduszy Koła,
 • uzyskiwania informacji na temat działalności Zarządu.
 • uczestniczenie w spotkaniach Koła,
 • uczestniczenie w pracach i projektach Koła,
 • uczestniczenie w konferencjach, wyjazdach.

11. Obowiązkiem członka Koła jest:

 • aktywne uczestnictwo w pracach Koła,
 • przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz uchwał władz Koła.

12. Prawa Członków Koła mogą ulec wygaśnięciu lub utracie.

13. Członkostwo wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia. Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z listy członków przez Prezesa w razie:

 • popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,
 • działania na szkodę Koła,
 • na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
 • nieuczestniczenie w działalności Koła,
 • ukończenie studiów.

14. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej:

W. Z. C., w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła

W. Z. C. wybiera prezesa na okres 1 roku

W. Z. C. wybiera i odwołuje Prezesa bezwzględną większością głosów

Na wniosek Prezesa W. Z. C. Wybiera pozostałych członków Zarządu

15.  W przypadku nie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu W. Z. C. nie udziela absolutorium i wybiera nowego Prezesa.

16.   Wszystkie uchwały W. Z. C. zapadają bezwzględną większością głosów.

17.   W. Z. C. zwołuje Prezes, z inicjatywy własnej lub na wniosek dwóch członków Zarządu lub 10% członków Koła.

18.   Zarząd składa się z Prezesa i do czterech członków Zarządu.

Prezes i dwóch członków Zarządu łącznie mają prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Koła.

Koło jest reprezentowane przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną.

Prezes koordynuje prace Zarządu.

Na koniec roku akademickiego Prezes składa na posiedzeniu W. Z. C. sprawozdanie z działalności Zarządu.

19. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu Prezes zwołuje posiedzenie W. Z. C. w celu wyboru nowego Zarządu.

W przypadku nie zwołania posiedzenia W. Z. C. w trybie przewidzianym w punkcie poprzednim, prawo do zwołania posiedzenia W. Z. C. przysługuje 20% członków Koła.

20. Obowiązki członków Koła Naukowego.

Prezes ma obowiązek kierowania pracą Koła, koordynowanie prac Zarządu, reprezentowanie Koła na zewnątrz, i inne wynikające z regulaminu.

Wiceprezes ma obowiązek zastępowania Prezesa podczas jego nieobecności, prowadzenia gabloty reprezentacyjnej.

Skarbnik ma obowiązek umieszczania informacji o spotkaniach Koła, przyjmowania składek członkowskich, prowadzenia ewidencji członków Koła z danymi kontaktowymi.

Rzecznik prasowy ma obowiązek prowadzenia strony internetowej Koła.

Sekretarz ma obowiązek prowadzenia kroniki Koła.

21. Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Katedry Chorób Wewnętrznych

Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło wobec Kadry Naukowej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

Opiekun uwiarygodnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków bez prawa głosu.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru kół naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

23. Dorobek naukowy oraz intelektualny powstały w wyniku współpracy z Kołem Naukowym jest własnością Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu oraz podlega prawnej ochronie własności intelektualnej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Studenckiego Koła Naukowego

Gastroenterologii

Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Pełna nazwa koła brzmi: „ Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii ” 

 2. Siedzibą SKN Gastroenterologii jest Oddział Gastroenterologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 3. Koło współpracuje z Oddziałem Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 4. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM w Olsztynie).

 5. Regulamin niniejszy dyktuje zasady na jakich funkcjonuje Koło, przy czym stanowi on dokument podrzędny w stosunku do Statutu UWM w Olsztynie.

 6. Poszczególne podpunkty regulaminu mogą być zmieniane lub aktualizowane przez Radę Członków Koła na wniosek Zarządu Koła po uprzednim porozumieniu
  z członkami i Opiekunem Koła (patrz Rozdział V – Władze Koła i ich kompetencje).

 7. SKN Gastrologiczne nie prowadzi działalności zarobkowej.

 8. Koło może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą o takich samych lub podobnych celach.

 9. Koło powstaje z dniem decyzji Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Sławomir Przybyliński w odpowiedzi na prośbę o powołanie SKN Gastroenterologii, przy czym czas jego działalności jest nieokreślony.

 

Rozdział II

Cele Koła i sposoby ich realizacji

 

§ 1

 

Działalność Koła ma na celu:

 1. Pogłębianie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności chirurgii głowy i szyi.

 2. Zdobywanie przez studentów doświadczenia w przygotowywaniu prezentacji, artykułów, publikacji oraz w ogólnie pojętej działalności naukowo-badawczej.

 3. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą o takich samych lub podobnych celach.

 4. Integrację środowisk studenckich.

 5. Popularyzację wiedzy w zakresie gastroenterologii wśród studentów Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie oraz innych zainteresowanych.

 6. Przygotowanie członków do przyszłego zawodu i działalności naukowej.

 7. Pomoc studentom w poszerzaniu ich indywidualnych zainteresowań związanych
  z tematyką gastroenterologii lub pokrewną.

 8. Stworzenie członkom możliwości prezentacji i publikacji ich własnych osiągnięć naukowych.

 9. Organizację paneli dyskusyjnych ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny,
  w szczególności gastroenterologii.

 

§ 2

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Omawianie na spotkaniach podstawowych zagadnień dotyczących chirurgii.

 2. Śledzenie i omawianie najnowszych osiągnięć i trendów w gastroenterologii.

 3. Udział w wykładach, konferencjach i warsztatach związanych z gastroenterologią i endoskopią organizowanych na terenie kraju i za granicą oraz prezentacja na nich wybranych przypadków medycznych.

 4. Opanowanie przez członków prawidłowych zasad pisania artykułów i publikacji naukowych oraz późniejsze przygotowywanie przez nich prac naukowych o tematyce chirurgicznej.

 5. Udział w pracy Oddziału Gastroenterologicznego – zbieranie wywiadu lekarskiego, badanie oraz opieka okołooperacyjna nad pacjentem, udział w obchodzie lekarskim, nauka prowadzenia dokumentacji medycznej.

 6. Udział w zabiegach endoskopowych przeprowadzanych na oddziale i bloku operacyjnym w charakterze obserwatorów.

 7. Asystowanie podczas badania endoskopowego.

 8. Organizację spotkań naukowych i integracyjnych dla pasjonatów tematyki gastroenterologicznej.

§ 3

 

Odpowiedzialność za realizację celów:

 1. Za realizację celów regulaminu odpowiedzialny jest każdy członek oraz Opiekun
  SKN Gastroenterologii.

 2. Przewiduje się powierzenie realizacji celów regulaminu osobom i organizacjom trzecim.

 

Rozdział III

Przynależność do Koła

 

§ 1

 

 1. Członkostwo w Kole jest dobrowolne i w każdej chwili członek może z niego zrezygnować.

 2. Opiekunem Koła zostaje osoba powołana decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

 

§ 2

 

 1. Członkiem Koła zostaje osoba, która po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
  i zaakceptowaniu go w całości wpisała się na listę członkowską.

 2. Lista członków jest aktualizowana co tydzień (z wyjątkiem okresu wakacji letnich)  i składana do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie

 3. Członek może zostać wykluczony z Koła w przypadku niestosowania się do regulaminu, braku aktywności lub narażenia dobrego imienia Koła. Wykluczenie następuje na wniosek Zarządu Koła po uprzedniej konsultacji z członkami
  i Opiekunem Koła i następuje w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki Członków

 

§ 1

 

Każdy Członek SKN Gastroenterologii ma prawo:

 1. Uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, zajęciach i wszelkiej aktywności naukowej prowadzonej przez Koło.

 2. Brać udział w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Koło.

 3. Przedstawiać innowacyjne pomysły dotyczące kierunków rozwoju działalności Koła.

 4. Promowania swoich osiągnięć za pośrednictwem Koła.

 5. Zabierać głos na spotkaniach, wyrażać opinie i poglądy na temat działalności Koła.

 6. Oceniać pracę Zarządu.

 7. Otrzymywać wsparcie finansowe na projekty i wyjazdy naukowe.

 8. Ubiegać się o fundusze w przypadku chęci podjęcia własnych inicjatyw, jeśli będą one zgodne z niniejszym regulaminem oraz będą realizować jego cele i postanowienia.

 9. Korzystać z wszelkich dóbr stanowiących majątek Koła w celu realizacji jego idei.

 10. Kandydować w wyborach do Zarządu Koła.

 

§ 3

 

Każdy Członek SKN Gastroenterologii ma obowiązek:

 1. Przestrzegać niniejszego regulaminu i decyzji Władz Koła.

 2. Uczestniczyć w pracach Koła i realizacji celów regulaminowych.

 3. Dbać o dobre imię Studenckiego Koła Naukowego Gastroenterologii i popularyzować jego idee.

 

Rozdział V

Władze Koła i ich kompetencje

 

§ 1

 

 1. Zarząd SKN Gastroenterologii stanowią:

  1. Przewodniczący,

  2. Zastępca Przewodniczącego z wydziału polskiego,

  3. Zastępca Przewodniczącego z English Division,

  4. Sekretarz,

 2. Każdy członek Zarządu jest powoływany w drodze głosowania. Głosowanie jest przeprowadzane podczas pierwszego spotkania w nowym roku akademickim lub na wniosek większości członków, np. w przypadku rezygnacji ze stanowiska.

 3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony lub odwołany w drodze głosowania w przypadku niestosowania się do regulaminu lub narażenia dobrego imienia Koła.
  W przypadku odwołania odbywa się wybór następcy na dane stanowisko.

 4. Zadania Zarządu Koła:

  1. Kierowanie działalnością SKN Gastroenterologii,

  2. Reprezentowanie Koła i promowanie jego idei,

  3. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, towarzystwami oraz instytucjami w kraju i za granicą o takich samych lub podobnych celach,

  4. Wnioskowanie o zebranie Rady Członków lub zmianę regulaminu.

 

Rozdział VI

Opiekun Koła

 

 1. Opiekunem Koła może zostać nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Zostaje on powołany decyzją Dziekana WNM UWM
  w odpowiedzi na list intencyjny z prośbą o powołanie Koła Naukowego i jego Opiekuna.

 2. Rola Opiekuna polega na wspieraniu działalności Koła i realizacji zamierzonych celów, doradztwie merytorycznym oraz naukowym.

 3. Opiekun reprezentuje Koło przed Władzami Wydziału oraz Uniwersytetu i występuje w jego interesach.

 4. Rada Członków może odwołać Opiekuna Koła. Wówczas występuje do Dziekana WNM UWM o powołanie nowego Opiekuna.

 

Rozdział VII

Spotkania Koła

 

 1. Spotkania koła odbywają się przynajmniej raz w miesiącu roku akademickiego od października do maja (wyłączając czerwiec).

 2. Pierwsze spotkanie w roku akademickim jest przeznaczone na podsumowanie dotychczasowej działalności Koła, aktualizację listy członków, ewentualne wybory do Zarządu Koła, opracowanie ramowego planu działania na bieżący rok akademicki oraz wybór tematu następnego spotkania.

 3. Temat spotkania Koła (oprócz pierwszego w nowym roku akademickim) jest ustalany na przed ustaleniem daty kolejnego spotkania.

 4. Na spotkaniach wygłaszane są prezentacje oraz prace naukowe, podejmowane są dyskusje, prowadzone mogą być zajęcia praktyczne.

 5. Udział w spotkaniach mogą brać członkowie SKN Gastrenterologii oraz osoby zaproszone i chętne do prezentacji wybranego tematu z zakresu gastrenterologii oraz dziedzin pokrewnych lub podjęcia dyskusji w temacie danego spotkania.

 

Rozdział VIII

Dorobek naukowy i finansowy Koła

 

§ 1

 

Dorobek finansowy – majątek Koła:

 1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła lub przez  UWM w Olsztynie po uprzednim rozpatrzeniu przez Władze Uniwersytetu podania z prośbą o dofinansowanie działań Koła. 

 2. Środki własne Koła mogą pochodzić z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

 3. Potrzeby o których mowa w punkcie 1. tego paragrafu muszą być zgodne
  z założeniami niniejszego regulaminu, ideami SKN Gastroenterologii oraz Statutem UWM w Olsztynie.

 4. Dopuszcza się składanie podań o zwrot kosztów działań Koła jeśli z różnych przyczyn nie nastąpiło złożenie wniosku o dofinansowanie przed rozpoczęciem działań.

 5. Zarówno środki własne Koła jak i dobra materialne które stały się własnością Koła
  w wyniku jego działalności mogą być przeznaczone jedynie do działań na rzecz Koła, nigdy w celach odniesienia prywatnych korzyści.  

 6. Szczegółowe zasady polityki finansowej Koła ustala Zarząd w porozumieniu z członkami koła.

 7. W przypadku rozwiązania Koła wszelki jego majątek przechodzi na własność Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 1. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Członków Koła.

 2. O wszystkich kwestiach spornych i niemożliwych do rozstrzygnięcia w drodze głosowania przez Członków decyduje Przewodniczący lub Opiekun Koła.

 3. Rozwiązanie SKN Gastroenterologii może nastąpić przez  Zarząd w porozumieniu z  jego członkami oraz Opiekunem Koła.

 4. W przypadku rozwiązania Koła wszelki jego majątek przechodzi na własność Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

 

       Każdy Członek Koła, podpisując powyższy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikowanie wizerunku w celach uniwersyteckich oraz działalności Koła i jego promocji.