Nowy obowiązek ustawowy dla studentów

Nowy obowiązek ustawowy dla studentów

 

Szanowni Państwo,
15 lutego 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określana w przestrzeni publicznej jako tzw. „ustawa Kamilka”. W praktyce oznacza to nowy obowiązek ustawowy dla studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów (ćwiczenia kliniczne/zajęcia praktyczne przy pacjencie, praktyki studenckie), do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi (tj. osobami poniżej 18 roku życia).

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.) studenci kierunku: lekarskiego w języku polskim i angielskim są zobowiązani do przedłożenia:

I. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec,

II. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec.

III. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.

Ad I. ZAŚWIADCZENIE Z KRK można uzyskać:

W jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego). W Olsztynie taki punkt znajduje się przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 OLSZTYN, Obsługa klienta: poniedziałek 730 - 1800, wtorek - piątek 730 – 1430 - https://olsztyn.so.gov.pl/punkt-informacyjny-krajowego-rejestru-karnego,new,m1,289,309,310.html,268

Koszt wydania zaświadczenia – 30 zł,

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z KRK (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie) znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:

a) w pkt 11 należy wpisać: „dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów”,

b) w pkt 12 należy zaznaczyć: „kartoteka karna” oraz "kartoteka nieletnich",

c) w punkcie 13 należy wpisać:  „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”.

 

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Ad II.  OŚWIADCZENIE

Wzór oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi w załączeniu (załącznik nr 1)

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ad III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Jak postąpić w sytuacji, gdy prawo państwa obywatelstwa lub państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, przewiduje wydawanie informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi?

Należy przedłożyć informację z rejestru karnego tego państwa / państw wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

2. Jak postąpić w sytuacji, gdy 1) prawo państwa obywatelstwa, 2) prawo państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, z których ma zostać przedłożona informacja z rejestru karnego uzyskiwana do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi lub informacja z rejestru karnego tego państwa, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego?

Należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2)

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Jakie są sankcje, w przypadku jeżeli nie przedłożę wymaganych ustawowo dokumentów i oświadczeń?

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. z edukacjąleczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawypodlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Gdzie znajdę podstawę prawną wskazanych w niniejszym komunikacie obowiązków?

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.), wprowadził art. 7 ustawy z  dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001606