Katedra Patomorfologii - main photo

Katedra Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstała w styczniu 2008 roku, na bazie istniejącego od wielu lat Działu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Zakład ten posiadał liczne osiągnięcia w zakresie technicznego i diagnostycznego opracowywania materiału dostarczanego do badania z macierzystego szpitala, ale także ze szpitali Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dowodem tych osiągnięć są liczne dyplomy przyznane zakładowi przez towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe. Profil badawczy Katedry Patomorfologii oparty jest na różnych metodach badawczych z dziedziny patologii komórek, tkanek i narządów, tj. cytologii, histopatologii, histochemii i immunohistochemii. Kierownikiem Katedry Patomorfologii od początku jej istnienia do 30.06.2015 roku był Pan prof. dr hab. n. med. Marian Sulik. W tym samym czasie w Katedrze na stanowisku adiunkta pracowała Pani dr n. med. Grażyna Poniatowska-Broniek oraz na stanowisku asystenta lek. Karolina Gizelbach-Żochowska.

W pierwszych latach pracy Katedry zajęcia - ćwiczenia i seminaria dla Kierunku Lekarskiego odbywały się w salach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Od roku akademickiego 2012/2013 siedziba Katedry znajduje się w osobnym budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Do naszej dyspozycji są dwie sale seminaryjne wyposażone w komputery, mikroskopy i urządzenia audiowizualne oraz sala do badań autopsyjnych. Od kwietnia 2012 roku prowadzi działalność Studenckie Patomorfologiczne Koło Naukowe, którego opiekunem do  sierpnia 2020 roku była lek. med. Magdalena Misiukiewicz-Poć, obecnie jest  nim dr n. med. Aleksandra Sejda.

W chwili obecnej  prowadzone są badania:
Badanie profilu ekspresji i  mutacji microRNA oraz ekspresji białek biorących udział w biogenezie i funkcjonowaniu micro RNA w przypadkach raka endometrium jako potencjalnych biomarkerów w korelacji z typem histologicznym, molekularnym i danymi klinicznymi;
Ocena zależności cech klinicznopatologicznych oraz znaczenia prognostycznego gęstości włókien nerwowych w niedrobnokomórkowym raku płuca;
Stworzenie algorytmu histopatologicznej oceny inwazji naczyniowej w nowotworach złośliwych.

Katedra Medycyny Sądowej Wydziału Nauk Medycznych została utworzona 01 czerwca 2013 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych (Uchwała nr 607).
Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej Katedra Medycyny Sądowej podejmuje także działalność opiniodawczą, prowadzoną w razie potrzeby zespołowo z innymi specjalistami z dziedzin medycznych, jak i innych branż (psychologii, ruchu drogowego itd.) w zakresie:
• wydawania opinii w odnośnie oceny uszkodzeń ciała i stanu zdrowia dla potrzeb postępowania karnego;
• sądowo-lekarskiej oceny możliwości stawiennictwa przed Sądem i uczestnictwa w czynnościach do odbywania kary w warunkach pozbawienia wolności;
• opiniowania sądowo-lekarskiego na podstawie akt postępowania, prowadzonego na wniosek organów Wymiaru Sprawiedliwości;
• sądowo-lekarskiego orzecznictwa ubezpieczeniowego, oceny skutków uszkodzeń ciała; oceny zdolności do pracy zarobkowej; opiniowania w sprawach odwoławczych od orzeczeń ZUS czy innych firm ubezpieczeniowych;
• określanie wpływu alkoholu, leków, a zwłaszcza substancji psychoaktywnych na sprawność psychofizyczną kierowców czy innych uczestników ruchu drogowego;
• rekonstrukcji wypadków drogowych

W związku z Zarządzeniem nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dnia 01.01.2021 powstała Katedra Patomorfologii i Medycyny Sadowej. Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM- lekarz specjalista patomorfolog.