Tematyka zajęć

PEDIATRIA

Semestr zimowy 2019/2020

IV Rok

[HEMATOLOGIA/ DIABETOLOGIA]

 

Ćwiczenia 30 h

 1. Anemia spowodowana niedostateczną produkcją krwinek czerwonych: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobór kwasu foliowego, niedokrwistość złośliwa, niedokrwistość chorób przewlekłych. Niedokrwistości hemolityczne (wrodzone i nabyte).
 2. Niedokrwistości aplastyczne AA (wrodzone, nabyte). Neutropenie.
 3. Zaburzenia homeostazy wtórnej oraz zaburzenia fibrynolizy.
 4. Białaczka. Chłoniaki.
 5. Cukrzyca u dzieci i młodzieży.
 6. Leczenie cukrzycy. Śpiączka ketonowa. Cukrzyca typu 2 u dzieci.

Seminarium 10 h

 1. Odmienności norm laboratoryjnych morfologii krwi w wieku dziecięcym. 
 2. Diagnostyka i różnicowanie powiększonych węzłów chłonnych u dzieci. 
 3. Zatrucia u dzieci
 4. Cukrzyca typu Mody
 5. Nowoczesne metody leczenia cukrzycy

Wykład 10 h

 1. Niedokrwistość u dzieci: objawy, podział , diagnostyka
 2. Zaburzenia hemostazy pierwotnej, skazy naczyniowe (choroba von Willebranda, małopłytkowość, zaburzenia funkcji płytek krwi). 
 3. Zaburzenia hemostazy wtórnej u dzieci normy laboratoryjne hemostazy u dzieci, wskazania do leczenia.
 4. Białaczki u dzieci: objawy, diagnostyka, leczenie
 5. Nowotwory układu chłonnego u dzieci: objawy, diagnostyka, leczenie

 

UWAGA! Kolejność ćwiczeń w poszczególnych blokach tematycznych jest zmienna proszę sprawdzić szczegółowy rozkład zajęć danej grupy.

Ze względu na duży zakres materiału zachęcamy do wcześniejszego rozpoczęcia opracowania tematów.

Ćwiczenia poprzedza pisemny sprawdzian wiadomości z zakresu tematów omawianych w danym dniu. Kolejność poruszanych zagadnień może ulec zmianie w trakcie trwania semestru,  

w razie zmian w harmonogramie.

 

ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO  SPECJALISTYCZNEGO  SZPITALA DZIECIĘCEGO
W OLSZTYNIE

 

HEMATOLOGIAOddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Co student powinien umieć przed rozpoczęciem poszczególnych zajęć?

Podstawowa wiedza z anatomii, fizjologii i patologii  narządów limfatycznych, układu krwiotwórczego.  Hemostaza.

Temat 1: Anemia spowodowana niedostateczną produkcją krwinek czerwonych: niedokrwistość z niedoboru żelaza, niedobór kwasu foliowego, niedokrwistość złośliwa, niedokrwistość chorób przewlekłych. Niedokrwistości hemolityczne (wrodzone i nabyte).

Odrębności norm laboratoryjnych układu krwiotwórczego u dzieci w zależności od wieku Regulacja hemotopoezy, równowaga pomiędzy produkcją komórek i zaprogramowaną śmiercią komórek układu krwiotwórczego.

Czynniki ryzyka niedoboru żelaza, kwasu foliowego oraz niedoboru Vit B-12 u dzieci. Epidemiologia niedokrwistości z niedoboru żelaza, leczenie i zapobieganie.

Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem niedokrwistości, wywiad, badanie fizykalne, zaplanowanie badań diagnostycznych.

Zlecenia lekarskie: metody leczenia i zapobiegania niedokrwistości z niedoboru żelaza, zalecenia dietetyczne.

Zbieranie wywiadu u dzieci z podejrzeniem anemii, badanie przedmiotowe.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy Poradni Specjalistycznej.

Patofizjologia objawów klinicznych w niedokrwistości hemolitycznej.

Wrodzone niedokrwistości hemolityczne: sferocytoza, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemia, niedobór dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej.

Anemia hemolityczna nabyta może wynikać z zaburzeń układu immunologicznego, działania leków lub wpływu czynników środowiskowych.

Epidemiologia niedokrwistości hemolitycznej dziedzicznych.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Badanie dzieci. Zbieranie wywiadu.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy poradni specjalistycznej.

 

Temat 2: Niedokrwistości aplastyczne AA (wrodzone i nabyte). Neutropenie.

Definicja, objawy kliniczne typowe dla AA. Patofizjologianiedokrwistość aplastycznej. Badania wymagane do ustalenia rozpoznania niedokrwistości aplastycznej. Definicja stopnia ciężkości choroby na podstawie parametrów morfologii krwi oraz szpiku kostnego.

Diagnostyka różnicowa pancytopenii i aplazji szpiku kostnego. Czysta aplazja układu czerwonokrwinkowego.

Możliwości leczenia: leczenie standardowe, leczenie wspomagające (transfuzja, krwiotwórcze czynniki wzrostu, zapobieganie zakażeniom, leczenie zakażeń, BMT).Przeciążenie żelaza, leczenie chelatujące.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Badanie dzieci, zbieranie wywiadu.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy poradni specjalistycznej.

 

Temat 3: Zaburzenia hemostazy wtórnej oraz zaburzenia fibrynolizy

Normy laboratoryjne hemostazy u dzieci. Skaza naczyniowa, choroba von Willebranda, małopłytkowości, zaburzenia czynności płytek krwi. Wywiad osobniczy, rodzinny oraz badanie fizykalne. Leczenie i profilaktyka.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Badanie dzieci, zbieranie wywiadu.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy poradni specjalistycznej.

 

Temat 4: Białaczki. Chłoniaki.

Epidemiologia, zachorowalność i śmiertelność u dzieci. Czynniki ryzyka.

Symptomatologia, badanie kliniczne, nowoczesne metody leczenia, standardy diagnostyczne (myelogram). Przypadki kliniczne dzieci z białaczką i chłoniakiem.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy poradni specjalistycznej.

 

DIABETOLOGIA – Oddział Pediatryczny VI Reumatologiczno – Endokrynologiczny

Co student powinien umieć przed rozpoczęciem zajęć?

Podstawowa wiedza z anatomii, fizjologii i patologii części wewnątrzwydzielniczej trzustki,   zaburzenia gospodarki węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej, wodno – elektrolitowej, działania insuliny i glukagonu.

 

Temat 1: Cukrzyca u dzieci i młodzieży

Definicja, epidemiologia, etiologia i patogeneza, obraz kliniczny, przebieg naturalny, metody diagnostyczne, rozpoznanie cukrzycy, różnicowanie, zagrożenia, powikłania, rokowanie. Udział w obchodzie lekarskim. Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale. Udział w szkoleniu pacjentów i rodziców z cukrzycą. Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy Poradni Specjalistycznej.

 

Temat 2: Leczenie cukrzycy

Cele leczenia, metody insulinoterapii, preparaty insulin–charakterystyka, leki doustne, edukacja terapeutyczna, leczenie dietetyczne, psychoterapia, powikłania leczenia insuliną, metody alternatywne.

Śpiączka ketonowa – rozpoznanie, epidemiologia, różnicowanie, leczenie, zagrożenia, rokowanie.

Cukrzyca typu 2 – rozpoznanie, epidemiologia, różnicowanie, leczenie, zagrożenia, rokowanie.

Udział w obchodzie lekarskim.

Omówienie ciekawych przypadków dzieci hospitalizowanych w oddziale.

Udział w szkoleniu pacjentów i rodziców z cukrzycą.

Udział w konsultacjach specjalistycznych. Udział w pracy Poradni Specjalistycznych.

Do pobrania