Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - main block

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii została powołana 01.03.2010 roku, pod względem tematycznym i warsztatowym obejmuje dziedziny główne, do których należy zaliczyć:

• Pomoc nagłą w warunkach doraźnych i szpitalnych

• Podstawy anestezjologii oraz anestezję ogólną i regionalną

• Podstawy intensywnej terapii

• Leczenie bólu ostrego z elementami bólu przewlekłego

Każdy z wymienionych tematów uzupełniają wiadomości podstawowe z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii ogólnej i klinicznej.

Program dydaktyczny realizowany jest w oparciu o wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Zgodnie z wytycznymi powinien on obejmować pierwszego lub drugiego oraz ostatniego roku studiów  na  Kierunku lekarskim. W ramach tematów podejmowanych na pierwszych latach studiów przedstawiane a następnie egzekwowane są zagadnienia dotyczące pomocy i postepowania o charakterze wstępnym i zakresie podstawowym z uwzględnieniem najczęściej występującej patogenezy zaburzeń nagłych i naglących. Oddzielny, ale zawarty w programie dział stanowi postępowanie resustacyjne w postaci BLS i ALS .

Program obowiązujący na ostatnim roku studiów kierunku lekarskiego jest realizowany w ramach zblokowanych zajęć dwutygodniowych, który rozpoczyna wstępny sprawdzian przygotowania studentów do planowanej tematyki. Następnie cykl wykładów, seminariów, zajęć klinicznych i praktycznych kończy egzamin testowy lub ustny. Seminaria i zajęcia praktyczne są uzupełniane najnowszymi doniesieniami i ustaleniami o randze wytycznych postępowania w zakresie resuscytacji w połączeniu ze sprawdzianem praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Profil usługowy Katedry oparty jest na działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. Składa się na niego bardzo rozbudowane i zróżnicowane oraz wszechstronne świadczenie usług w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu ostrego.

Wymagania stawiane przez wszystkie specjalności chirurgiczne oraz intensywną terapię stanowią o bardzo wysokim poziomie prowadzonego postępowania anestezjologicznego wykorzystującego nowoczesne techniki i korzystającego  z wielkiego wachlarza oferty farmakologii klinicznej.

Kierownik Katedry
dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
adres katedry
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn