Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

 

Wszystkie niezbędne informację dostępne są na poniższych stronach:

- Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 - otwórz

Wzór Wniosku o przyznanie stypendium dla studenta za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2023/2024

- Oświadczenie do wniosku

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może zostać przyznane studentowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (czyli w 2023 r.) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Opisany wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta w 2023 r. na jednolite studia magisterskie albo na studia pierwszego stopnia nie może ubiegać się o stypendium na pierwszym roku tych studiów.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odmowę przyznania stypendium.

 

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej oraz przesyła do dziekanatu na adres mailowy: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl elektroniczną wersję wniosku w formacie edytowalnym (WORD) oraz załączniki potwierdzające osiągnięcia (w PDF).

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

We wniosku nie można wykazywać osiągnięć związanych np. z pracą zawodową, hobby lub innymi zainteresowaniami, drugimi studiami, etc. 


Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w dziekanacie upływa 5 października 2023 r.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 89 524 54 07