Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

2 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja nr 78 MON w sprawie programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, czyli 2 280 zł. Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

 

2 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja Nr 78 MON w sprawie programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy.
 
Wysokość stypendium kształtuje się na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł. zł.
 
Program stypendiów adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.
 
Wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
 
Wniosek należy złożyć do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Do wniosku trzeba dołączyć:
1) zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni, które powinno zawierać określenie uczelni wyższej, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu;
2) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki na czas szkolenia podstawowego;
3) wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
4) wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
 
Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.
Wnioski znajdują się w załacznikach do decyzji.
Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporządzeniu oraz w wojskowych centrach rekrutacji.