Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pt. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".


OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU LEKARSKIEGO ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE.


Rekrutacja obejmuje nabór na:
       Kurs „Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska” dla 2 osób
       Kurs „Przezklatkowa ultrasonografia płuc” dla 2 osób


Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursach jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:
1.      Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
2.      Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
3.      Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
4.      Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
5.      Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
6.      Umowy uczestnictwa w Projekcie - Zalącznik nr 6.

Dokumenty są do pobrania >TUTAJ<

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie od 31-08-2022 do 05-09-2022 w godzinach 8.00-14.00.

Serdecznie zapraszam do udziału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
 
 


 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego