Nabór do Rady Młodych Naukowców – zgłoszenia do 15 października

CENTRUM BADAŃ I PROJEKTÓW INFORMUJE O TRWAJĄCYM NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW (RMN). TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ: DO 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Przypominamy, że członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

        * jest młodym naukowcem, zgodnie z definicją zawartą w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
        * posiada znaczące osiągnięcia naukowe (wymagane jest wskazanie min. 5  najważniejszych publikacji naukowych, w przypadku doktorantów 2 publikacji);
        * posiada doświadczenie związane z działalnością społeczną i organizacyjną;
        * cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
        * korzysta z pełni praw publicznych;
        * nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie MEiN:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-do-rady-mlodych-naukowcow--zgloszenia-do-15-pazdziernika