Dodatkowy nabór na kursy i konsultacje z języka angielskiego w ramach podniesienia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczynamy dodatkową rekrutację kandydatów do realizacji Zadania 15. "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich na Wydziału Lekarskiego" w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. "Uniwersytet Wielkich Możliwości - program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania".

OFERTA SKIEROWANA JEST DO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE NA UMOWĘ O PRACĘ LUB AKT MIANOWANIA W WYMIARZE CO NAJMNIEJ ½ ETATU PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY PRZED DNIEM ZŁOŻENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ORAZ CO NAJMNIEJ PRZEZ JEDEN PEŁNY ROK AKADEMICKI NASTĘPUJĄCY PO SEMESTRZE, W KTÓRYM ZREALIZOWANO SZKOLENIE;

Rekrutacja obejmuje nabór na:

  • Kurs języka angielskiego z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021 (3 grupy 6 osobowe, 2 semestry, 120 godzin dydaktycznych/ grupę). Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie lub w wersji zdalnej, w zależności od sytuacji epidemicznej kraju. POZIOM NAUCZANIA ZOSTANIE USTALONY PO PRZEPROWADZENIU TESTU WSTĘPNEGO.
  • Konsultacje indywidualne z  języka angielskiego z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim.

Warunkiem ubiegania się o udział w/w kursie jest złożenie bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego wypełnionego i podpisanego:

  1. Formularza zgłoszeniowego - Załącznik nr 1;
  2. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Załącznik nr 2;
  3. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - Załącznik nr 3;
  4. Kwestionariusza osobowego - Załącznik nr 4;
  5. Oświadczenia Uczestnika Projektu - Załącznik nr 5;
  6. Umowy uczestnictwa w Projekcie - Zalącznik nr 6.

 

Wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio w Dziekacie Wydziału Lekarskiego, al. Warszawska 30 Olsztyn, pok. 6 w terminie do dnia 13-11-2020, w godzinach 8.00-15.00.

 

Serdecznie zapraszam do udziału.

 

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z:
Justyna Bieńkowska mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl
Aneta Kempa mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl
 
 


 

Projekt pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego