Odwołane zajęcia dydaktyczne

 
Rektor UWM zarządza przerwę dydaktyczną od 12.03.2020 do 29.03.2020, ale Uniwersytet nie przerywa funkcjonowania. Pracownicy uczelni wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych zasadach.
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 32/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Działając na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§1

  1. Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.
  2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie wraz ze wszystkimi oddziałami i czytelniami.
  3. Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

§2

  1. Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy.
  2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

§3

  1. Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej łub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu pracownika, studenta lub doktoranta z zagranicy.
  2. Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

§4

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 12 marca 2020 roku i obowiązuje do 29 marca 2020 roku. Obowiązywanie niniejszego zarządzenia może być przedłużone. Ewentualna informacja w tej sprawie zostanie przekazana do dnia 26 marca 2020 roku.

Rektor

 Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki