Informacja Kolegium Dziekańskiego

 

 

 

 

 

 

Drodzy Studenci Wydziału Lekarskiego, 

 

W związku z Decyzją Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 6 maja 2020 roku  w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 oraz  Rozporządzeniem Nr 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2   

 informujemy, że: 

 1. zajęcia zdalne będą kontynuowane dla I-VI roku  według obowiązującego harmonogramu zajęć dydaktycznych,  zgodnie z Decyzją Rektora z dnia 6 maja 2020r. Czekamy również na zmianę rekomendacji MNiSW obowiązującej obecnie do 24 maja 2020 dotyczącą zajęć dydaktycznych na Uczelniach Wyższych.
 2. Realizowane są w 100% w trybie pracy zdalnej wykłady i seminaria (I -V rok), zarówno w języku polskim jak i języku angielskim.
 3. Przedmioty przedkliniczne I- III (wykłady, ćwiczenia i seminaria) są realizowane w formie zdalnej zarówno w języku polskim jak i języku angielskim. 
 4. Egzaminy z przedmiotów, które zrealizowano w formie zdalnej i osiągnięto wymagane efekty kształcenia, będą odbywały się w sesji, natomiast egzaminy poprawkowe w sesji poprawkowej we wrześniu.
 5. Zajęcia przedkliniczne prowadzone na I-II roku PL i ED,  realizowane są w 100%. W przypadku przedmiotów: przykładowo Biochemia, Immunologia, Mikrobiologia,  Fizjologia, Farmakologia, gdzie realizowane jest 100% przedmiotu  prowadzone są kolokwia, zaliczenia w formie wejściówek i końcowy egzamin. Studenci otrzymują zaliczenie w formie oceny końcowej z przedmiotu oraz ocenę z przeprowadzonego w sesji letniej zdalnie egzaminu.
 6. Zajęcia kliniczne na III, IV, V i VI roku  w chwili obecnej są realizowane zdalnie w 20% łącznej ilości punktów ECTS określonych dla danego przedmiotu, zgodnie Rozporządzeniem MNiSW z dnia 01 kwietnia 2020 poz. Dz.U. 581. Oczekujemy na nowe Rozporządzenie MNiSW dotyczące zwiększenia ilości godzin realizowanych zdalnie  w zakresie przedmiotów klinicznych.
 7. W przypadku zajęć klinicznych (III-V) rok  Studenci otrzymują zaliczenie części przedmiotu zrealizowanego w 20%,  natomiast końcową ocenę otrzymają po realizacji całego przedmiotu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  
 8. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani do nadrobienia materiału, zgodnie   z obowiązująca Decyzja Rektora 47/2020 z dnia 6 maja 2020r.
 9. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia i godziny zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Należy jednak pamiętać, że proponowane zmiany nie mogą kolidować z innymi zajęciami on-line. 
 10. Koordynatorzy przedmiotów oraz prowadzący zajęcia zostali poinformowani o narzędziach, które są dostępne do realizacji zajęć on-line w formie e-learningu. Zaliczenia i kolokwia  odbywają się na wymienionych platformach (Moodle, Microsoft Teams, Google Meet).
 11. Od 11 maja rozpoczynamy realizację wybranych przedmiotów  awansem, celem wykonania zaległego planu zajęć dotyczącego przedmiotów klinicznych obecnego roku akademickiego na rok akademicki 2020/2021. 
 12. Podczas obowiązywania stanu epidemii studenckie praktyki wakacyjne  nie mogą się odbywać. Czekamy na rekomendacje z MNiSW i Ministerstwa Zdrowia.  
 13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć klinicznych przy łóżku pacjenta w związku z panująca epidemią SARS-CoV-2, planujemy realizację zaległych zajęć klinicznych wyłącznie dla  Studentów VI  roku (PL i ED) z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej (CSM) oraz przeprowadzenie egzaminów końcowych. Decyzje  uzależniamy od rekomendacji MNiSW.

Kolegium Dziekańskie:

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia 

 dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska,  prof. UWM

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju

dr n. med. Rakesh Jalali