Zasady Rekrutacji

 

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych

studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa:

Uchwała nr 282 Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich.

 

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty: 

 1. podanie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej),
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 3. dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku kandydatów  posiadających jednocześnie status absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM, dostępnego na stronie internetowej,
 4. dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”),
 5. dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant” w oryginale lub jego uwierzytelnioną kopię (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu „Diamentowy Grant”),
 6. fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
 7. dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 8. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
 9. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą).

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Podanie z prośbą o przyjęcia na studia trzeciego stopnia oraz zgoda opiekuna naukowgo
 2. Zaświadczenie dla kandydata na studia trzeciego stopnia

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia doktoranckie, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia studiów oceny nie niższej niż 4,0.

 2. Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

• średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej medycyna,

• wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

• ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

 

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego (al. Warszawska 30)  do dnia 03.09.2018 r.

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej - medycyna odbędzie się w dniu 06.09.2018 r. o godz. 9:00 w sali 100A w Centrum Symulacji Medycznej (al. Warszawska 30 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny).

Szczegółowe zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi w dniu 10.09.2018r.