Program Rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

 logo projekt unijny1

W dniu 1 kwietnia 2016 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych UWM poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznych w okresie 01.01.2016 – 30.06.2023.

 

Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu są:

Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych.

 

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie wykorzystywania symulacji medycznej w dydaktyce, co umożliwi kształcenie na kierunkach medycznych zgodnie z nową podstawą programową wprowadzoną przez reformę kształcenia przeddyplomowego lekarzy.

 

Adaptacja i dostosowanie istniejących pomieszczeń zlokalizowanych  w budynku Wydziału Nauk Medycznych nr 3 przy ul. Warszawskiej 30 dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej oraz wyposażenie sal niskiej wierności.

 

Wyposażenie pracowni symulacji wysokiej wierności w nowopowstałym budynku Centrum Symulacji Medycznej nr 3A przy ul. Warszawskiej 30, którego koszty budowy zostaną sfinansowane z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w kompleksie szpitalnym przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”.

 

W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne: 

Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):

 • 1 blok operacyjny,
 • 1 sala intensywnej terapii,
 • 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • 1 symulator karetki,
 • 1 sala porodowa,
 • 1 sala pielęgniarska,
 • 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.

Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW):

 • 1 sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych,
 • 1 sala symulacji z zakresu BLS,
 • 1 sala symulacji z zakresu ALS,
 • 1 pracownia nauki umiejętności technicznych,
 • 1 pracownia nauki umiejętności chirurgicznych.

Pozostałe Sale Dydaktyczne:

 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności położniczych,
 • 1 sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi,
 • 2 sale egzaminu OSCE.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 17 313 095,97 PLN w tym:

Wartość dofinansowania ze środków europejskich 14 591 477,28 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej 2 721 618,69 PLN