Programy badawcze

Realizowane projekty badawcze

Kierownik projektu: dr n. med. Lidia Glinka

Tytuł projektu: Porównanie dwóch metod analgezji śród- i pooperacyjnej ( ZO Versus QL)w chirurgii wątroby

Praca ma na celu porównanie dwóch metod znieczulenia  chorych poddanych operacjom na wątrobie .Oceniane będą: wpływ wyboru metody analgezji na stabilność hemodynamiczną w czasie i po operacji, długość pobytu w szpitalu, zadowolenie pacjenta  (skale bólowe) oraz wpływ na stres na okres okolooperacyjny. Pacjenci  poddawani zabiegom operacyjnym na wątrobie są szczególnie narażeni na ból w okresie okołooperacyjnym.

Praca ma dowieść użyteczności nowego typu znieczulenia: QL w chirurgii wątroby oraz ocenić ryzyko powikłań tej techniki anestezjologicznej w porównaniu do ciągłego ZO.

Projekt badań nad rodzajami i doborem najbardziej skutecznego i cechującego się najmniejszą liczbą powikłań w chirurgii wątroby jest nowatorski. W piśmiennictwie brak w chwili obecnej doniesień na temat porównania obu metod znieczulenia.

1. Ocena głębokości i,skuteczności znieczulenia , stabilności hemodynamicznej w zależności od zastosowanej metody

2.Ocena zadowolenia pacjenta w okresie okołooperacyjnym   w zależności od zastosowanej metody

3.Ocena bólu w okresie okołooperacyjnym okołooperacyjnym   w zależności od zastosowanej metody

4.Ocena odpowiedzi neurohormonalnej na stres okołooperacyjny w zależności od zastosowanej metody

5. Ocena skutków ubocznych in powikłań w zależności od zastosowanej metody

6.Ocena długości pobytu w szpitalu chorych(LOS),w  zależności od zastosowanej metody

Zakup sprzętu klinicznego potrzebnego do wykonywania badań-w trakcie realizacji. Praca zaplanowana jest na 3 lata-w obecnej chwili jest w trakcie realizacji, (zabiegi operacyjne w Klinice Chirurgii).

Projekt w trakcie realizacji: uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej, przebadano kilkunastu chorych.

Tytuł projektu: Zastosowanie pozawerbalnej skali oceny bólu u pacjentów w sedacji i wentylowanych mechanicznie

Kierownik projektu badawczego: dr n. med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka Konsultacje i nadzór merytoryczny: prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych, UWM w Olsztynie Celem badania naukowego jest adaptacja kulturowa, ocena psychometryczna i walidacja pozawerbalnych skal oceny bólu: skali BPS (Behavioural Pain Scale) oraz skali NVPS (Nonverbal Pain Scale). Wymiernym efektem realizacji projektu badawczego będzie opracowana polska wersja skali umożliwiająca obiektywną, standaryzowaną ocenę bólu u pacjentów wentylowanych mechanicznie, u których ze wskazań medycznych stosowana jest sedacja.

Projekt uzyskał akceptację Komisji Bioetycznej przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Uchwała Nr 13/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.

Projekt Zastosowanie pozawerbalnej skali do oceny bólu u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie finansowany jest przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, na podstawie umowy zawartej w dniu 27 czerwca 2012 r.