Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów (nietechnicznych) prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych, dając studentom możliwość kontynuacji studiów I stopnia w tej samej jednostce. Przyjęto również założenie, że jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Kryteria i wskaźniki

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku. Są to:
- PRESTIŻ (ocena przez kadrę akademicką);
- ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY (ekonomiczne losy absolwentów);
- POTENCJAŁ AKADEMICKI (ocena parametryczna, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe);
- EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact));
- POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje);
- INOWACYJNOŚĆ (patenty i prawa ochronne);
- KRYTERIA DODATKOWE (egzaminy zawodowe, jakość przyjętych na studia).

Szczegółowy opis kryteriów i wskaźników znajduje się na tej stronie.

Ranking kierunków lekarskich znajduje się na tej stronie.

Ranking Kierunków Lekarskich Perspektywy 2018

Kierunek lekarski 2018

 

Możemy się pochwalić najlepszymi wynikami zdawalności egzaminu państwowego w całej Polsce!

Poniżej znajdują się zestawienia wyników lekarzy zdających egzamin po raz pierwszy w latach 2015, 2016 i 2017.

2015

Egzamin lekarski 2015

2016

Egzamin lekarski 2016

2017

Egzamin lekarski 2017