Lekarski Egzamin Końcowy

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:

    • art. 14a-14f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.);
    • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877);
    • Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 

Zgłoszenie do LEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej. Do LEK mogą przystąpić lekarze. Nie mogą więc zgłaszać się do tego egzaminu studenci.

Wniosek zgłoszeniowy do LEK składa się (za pomocą SMK) do dnia:

    • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
    • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

 

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 22 597 09 21, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

Po upływie tych terminów nie ma możliwości złożenia zgłoszenia.

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana co do zasady za pomocą SMK.

Zgłaszający się do LEK jest zobowiązany do przedstawienia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza.

 

Więcej informacji o Lekarskim Egzaminie Końcowym