Lekarski Egzamin Końcowy

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:

  1. art. 14a-14e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.);
  2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 903);
  3. Regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Zgodnie z tymi przepisami do LEK obecnie mogą przystąpić: 
1) absolwenci studiów na kierunku lekarskim 
2) lekarze stażyści
3) lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu.

Warunkiem przystąpienia do LEK jest złożenie wniosku do Dyrektora CEM. Wniosek składa się elektronicznie na stronie internetowej CEM w następujących terminach:

  • do dnia 30 czerwca w przypadku LEK odbywającego się we wrześniu,
  • do dnia 30 listopada w przypadku LEK odbywającego się w lutym.

CEM zawiadamia osoby, które złożyły wniosek o terminie i miejscu LEK i nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem LEK osoba przystępująca do egzaminu przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu dokument potwierdzający tożsamość oraz:

1) w przypadku absolwentów - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim;

2) w przypadku lekarzy stażystów oraz lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu -dyplom lekarza lub w przypadku braku zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim;

3) w przypadku lekarzy, którzy ukończyli studia w innym państwie Unii Europejskiej -zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

4) w przypadku lekarzy, którzy ukończyli studia w państwie nienależącym do Unii Europejskiej -zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

 

UWAGA: nieokazanie wymaganych dokumentów uniemożliwi przystąpienie do egzaminu!

 

Więcej informacji o Lekarskim Egzaminie Końcowym